همکاری وینو با موسسات خیریه

images

.

.

.

در اپلیکیشن وینو برای اولین بار با همکاری موسسات خیریه سراسر شهر تهران، گامی در جهت کمک به همنوعان و عزیزان نیازمند برداشته ایم.

در این طرح جامع، در اپلیکیشن وینو، به ازای خرید شارژ و یا سایر خدمات اپلیکیشن، درصدی به حساب موسسه خیریه واریز می شود. امید است

بتوان این طرح را با سایر موسسات خیریه در سطح کشور به مرحله عمل رساند.